top of page
Birmingham: What We Do

II LARISSA HACKATHON
Ενισχύοντας και βελτιώνοντας τηνδιαδικασία έκδοσης του πιστοποιητικούγέννησης για μετανάστες / πρόσφυγες

Registration opening: 8th November 2021
Registration closing: 1st December 2021

Pre-hackathon event: 26th November 2021
Hackathon event: 2nd, 3rd, 4th December 2021

ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Το δικαίωμα στην προσωπική ταυτότητα αναγνωρίζεται στο διεθνές δίκαιο μέσωμιας σειράς διακηρύξεων και συμβάσεων. Από τη γέννηση, η ταυτότητα ενός ατόμουδιαμορφώνεται και διατηρείται με την εγγραφή ή την απονομή ενός ονόματος. Τοδικαίωμα στην κατοχή και ανάπτυξη προσωπικότητας αναφέρεται στο άρθρο 22 τηςUDHR (Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα): «Καθένας έχειδικαίωμα στην πραγματοποίηση των δικαιωμάτων που απαιτούνται για τηναξιοπρέπειά του και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του».

Η καταχώριση της γέννησης ενός παιδιού στην Ελλάδα, απαιτεί από τους γονείς νακινήσουν μια διαδικασία που στόχος της είναι η παραλαβή του πιστοποιητικούγέννησης από τον τοπικό Δήμο. Παρά το γεγονός ότι έχει οριστικοποιηθεί στοΛηξιαρχείο, αυτή η διαδικασία ξεκινά πολύ νωρίτερα όταν ο μετανάστης –προερχόμενος είτε από πρόγραμμα φιλοξενίας (όπως το ESTIA), είτε από το CampΠροσφύγων – αλληλεπιδρά με έναν υπάλληλο στο τοπικό νοσοκομείο όπουγεννήθηκε.

Κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας, οι μετανάστες αλληλεπιδρούν μεδιαφορετικούς παράγοντες σε διάφορα στάδια και, τελικά, θα πρέπει να παράσχουνμια σειρά εγγράφων:

  • Πιστοποιητικό «Δήλωση Γέννησης», που εκδίδεται από το γραφείο εγγραφής τουνοσοκομείου ή της κλινικής όπου έγινε ο τοκετός

  • Την Άδεια Διαμονής ή τα Δελτία Αιτούντων Άσυλο των γονέων

  • ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γάμου (εάν υπάρχει).

 

Η προσοχή στις λεπτομέρειες που απαιτούνται για την υποβολή των επίσημωνεγγράφων και ο πολύπλοκος αριθμός των παραγόντων που εμπλέκονται σεδιαφορετικά στάδια είναι τα βασικά σημεία που καθορίζουν αυτή την πρόκληση.Πολλές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες μπορούν να περιορίσουν καινα επιβραδύνουν τη διαδικασία εγγραφής του παιδιού τους. Μερικές φορές τααπρόβλεπτα ζητήματα πρέπει να επιλυθούν στο τοπικό δικαστήριο που απαιτούννομική βοήθεια.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Η έκδοση του πιστοποιητικού γέννησης αποτελείται από πολλά βήματα που πρέπεινα εκπληρώσουν και να περάσουν οι μετανάστες. Αρχικά, όταν οι γονείς επρόκειτονα γεννήσουν το παιδί, πήγαιναν στο τοπικό νοσοκομείο ή κλινική για να γεννήσουν(1). Μετά τη γέννηση του παιδιού, ο υπάλληλος του νοσοκομείου ενημερώνει τουςμετανάστες ότι πρέπει να συμπληρώσουν ένα Έντυπο Εγγραφής για να ξεκινήσουντη διαδικασία πιστοποιητικού γέννησης ενώ βρίσκονται στο νοσοκομείο. Το έντυποσυμπληρώνεται από υπάλληλο του νοσοκομείου και ψηφιοποιείται σεμεταγενέστερο στάδιο (2).

Ένας υπάλληλος του Δήμου προγραμματίζει ένα φυσικό ραντεβού (3) στο Ληξιαρχείοτου Δήμου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (κοινωνικούς λειτουργούς, διερμηνείς,υπαλλήλους νοσοκομείου και γονείς), για να επιβεβαιωθεί το πιστοποιητικόγέννησης που εκδόθηκε. Σε αυτό το σημείο, η διαδικασία προχωρά και όλα ταεμπλεκόμενα μέρη πρέπει να συμπληρώσουν μια δεύτερη φόρμα για ναεπιβεβαιώσουν το όνομα του παιδιού (4). Μόνο μετά από αυτή την επικύρωση ηΛηξιαρχική Πράξη είναι ολοκληρωμένη και πιστοποιημένη από το Ληξιαρχείο.

Αυτή η διαδικασία παρουσιάζει πολλά προβληματικά σημεία. Για παράδειγμα, όσοβρίσκονται στο νοσοκομείο (2), οι γονείς πρέπει να δηλώσουν το όνομά τουςακριβώς όπως αναγράφεται σε όλα τα νομικά τους έγγραφα, και εδώ η γλώσσα είναιεμπόδιο.

Στην πραγματικότητα, δεν μπορούν όλοι οι μετανάστες να έχουν διερμηνέα μαζίτους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διερμηνέας, μπορεί να είναι δύσκολο για τονυπάλληλο του νοσοκομείου να λάβει σωστά τις πληροφορίες. Τα ορθογραφικά λάθηστα επίσημα έγγραφα μπορεί να περιπλέξουν σοβαρά τη διαδικασία. Εάν το λάθοςείναι απλό, η διόρθωση μπορεί να γίνει με εντολή Εισαγγελέα. Αλλά εάν το λάθοςείναι πιο περίπλοκο να διορθωθεί, θα πρέπει να διορθωθεί από ένα τοπικόδικαστήριο μέσω μιας χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτεί νομική συνδρομή.

Ταυτόχρονα, το κλείσιμο του ραντεβού με όλους τους σχετικούς εμπλεκόμενους στοΛηξιαρχείο του Δήμου (3) απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από όλους τους φορείς όσοναφορά τον συντονισμό και τη διαθεσιμότητα. Μετά την έκδοση της ΛηξιαρχικήςΠράξης Γέννησης, είναι απαραίτητο να οριστεί αμέσως μια άλλη συνάντηση για τηνΛηξιαρχικής Πράξης Ονοματοδοσίας (4) – η οποία επιβεβαιώνει το όνομα τουπαιδιού.

Είναι θεμελιώδες αυτή η διαδικασία να διεξάγεται με υψηλό επίπεδο λεπτομέρειαςκαι συντονισμού μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών. Η έλλειψη ψηφιοποίησηςεμποδίζει επίσης τα ενδιαφερόμενα μέρη να διαχειριστούν τα βήματα και να λύσουνορισμένα ζητήματα αποτελεσματικά. Η διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας θα έκανεευκολότερη την εμπειρία τόσο για τους μετανάστες όσο και για τους αξιωματικούςαπό διαφορετικά ιδρύματα όπως το νοσοκομείο, ο δήμος και ο προσφυγικόςκαταυλισμός.

Στο πλαίσιο του hackathon, σας προσκαλούμε να βρείτε μια λύση που νααντιμετωπίζει το ζήτημα του προγενέστερου και ψηφιακού ελέγχου της ορθότηταςτων στοιχείων που έχει δώσει ο μετανάστης / ωφελούμενος ώστε να μειωθεί οχρόνος της συνάντησης στον Δήμο και να διευκολυνθεί η έκδοση του πιστοποιητικούγέννησης. Ταυτόχρονα, υπάρχει η ανάγκη της γενικότερης διευκόλυνσης τηςοριστικοποίησης των απαραίτητων συναντήσεων και της κατανομής χρόνουκατάλληλου για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αποφεύγοντας οι μετανάστες –καθώς καιάλλοι παράγοντες– να χαθούν στη γραφειοκρατική διαδικασία.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Κατά τη διάρκεια του 3ήμερου Hackathon, οι διάφορες δραστηριότητες θαδιευκολύνουν την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων που εξυπηρετούν καλύτερα τιςανάγκες των μεταναστών για τη διασφάλιση της ορθότητας των πληροφοριών τωνμεταναστών καθώς και την άψογη και καλά συντονισμένη συμμετοχή διαφορετικώνπαραγόντων στη διαδικασία της Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης. Κατά τη διάρκεια τηςεκδήλωσης, θα δημιουργήσετε μια προσβάσιμη και επικεντρωμένη στουςμετανάστες υπηρεσία / εφαρμογή που μπορεί να επηρεάσει θετικά τη διαδικασίακαταγραφής της γέννησης ενός παιδιού.

Η λύση θα πρέπει να αφορά τα διάφορα στάδια του ταξιδιού που περιγράφηκεπροηγουμένως, από τον έλεγχο της ορθότητας των πληροφοριών του μετανάστη έωςτη δημιουργία μιας άψογης διαδικασίας για το κλείσιμο του ραντεβού στοΛηξιαρχείο του Δήμου με όλους τους συμμετέχοντες. Για να το κάνετε αυτό, θα σαςπαρέχουμε τρεις ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες που εστιάζουν στα γλωσσικά καιγραφειοκρατικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν γενικά οι μετανάστες:

Capeesh - με στόχο την παροχή γλωσσικής εκπαίδευσης για συγκεκριμένεςκαταστάσεις.
CALST - προορίζεται για την εκπαίδευση μεταναστών στην προφοράαπαιτητικών ήχων και λέξεων στις νέες τους γλώσσες.
Pathway Generator - στοχεύει στη διάσπαση πολύπλοκων γραφειοκρατικώνδιαδικασιών σε πληροφορίες που μπορούν να λειτουργήσουν

Η ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών στη λύση σας, θα σας βοηθήσει νααντιμετωπίσετε την πρόκληση και θα διευκολύνει την κατανόηση ολόκληρου τουταξιδιού από τους μετανάστες.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Κύριος συντονιστής και διοργανωτής είναι ο Δήμος Λαρισαίων. Ο Δήμος ένωσε τιςδυνάμεις του με το έργο H2020 easyRights για να στηρίξει τους μετανάστες στηνπρόσβαση και την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Το Ηackathon είναι ανοιχτό σε περίπου 20-30 συμμετέχοντες. Πιστεύουμεπραγματικά στη διαφορετικότητα και τη συνεργασία για να βρούμε ουσιαστικές καιβασισμένες στο πλαίσιο λύσεις. Επομένως, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο ή τηνεθνικότητά τους, οι συμμετέχοντες που αναζητούμε ανταποκρίνονται στην ευρεία(και συγκεκριμένη) περιγραφή των οραματιστών, προγραμματιστών, σχεδιαστών,επιχειρηματιών μάρκετινγκ, μηχανικών, μεταναστών και ειδικών στον τομέα.

Λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη εμπειρία μας στα hackathons,αναγνωρίζουμε τη σημασία της συμβολής των προγραμματιστών στο ναδιασφαλίσουμε ότι η τελική λύση πληροί όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις για ναεφαρμοστεί και να διατηρηθεί έγκαιρα, ενισχύοντας την επιλογή της να γίνει μιανικητήρια ιδέα.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο Hackathon είναι δυνατή αποκλειστικά μόνο μέσωτης δημιουργίας και συμμετοχής σε αντίστοιχη ομάδα ατόμων (δεν είναι εφικτή ηατομική συμμετοχή).

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Πολλοί ειδικοί θα εμπνεύσουν τις ομάδες στο hackathon. Από τη μία πλευρά, θααξιοποιήσουμε όσους έχουν τη βιωματική γνώση για την πρόκληση πουαντιμετωπίζουμε: επαγγελματίες από ανθρωπιστικές οργανώσεις και εκπρόσωποιτων κοινοτήτων μεταναστών που συμμετέχουν σε αυτές θα εμπνεύσουν με τιςιστορίες τους την αναζήτηση λύσεων και θα παρέχουν feedback με βάση τηνεμπειρία τους για να εγγυηθούν συνεπείς και ουσιαστικές λύσεις για αυτήν τηνομάδα-στόχο.

Συμπληρωματικά, μια ειδικευμένη ομάδα εργασίας από υπεύθυνους λήψηςαποφάσεων, δικηγόρους, σχεδιαστές και ειδικούς τεχνολογίας, θα καθοδηγήσει τοέργο των συμμετεχόντων. Η πολυεπιστημονικότητά τους καλύπτει ένα ευρύ φάσματομέων, διασφαλίζοντας ότι θα λαμβάνετε την απαραίτητη υποστήριξη σε κάθεστιγμή της διαδικασίας, είτε δυσκολεύεστε με τον ορισμό της έννοιας, τηναρχιτεκτονική των πληροφοριών, τη διαχείριση δεδομένων ή την ενσωμάτωση τωνυπαρχουσών τεχνολογιών στο λύση που προτείνετε. Θα είναι διαθέσιμοι γιαδιαβούλευση και σχόλια καθ' όλη τη διάρκεια των τριών ημερών της εκδήλωσης.

ΠΟΥ

Online,  ίσως υβριδικά αν το επιτρέπει ο Covid-19, η εντατική εκδήλωση 72 ωρών θα προσφέρει το συνεργατικό καιελκυστικό ψηφιακό περιβάλλον για να μετατρέψει τις τεχνικές λύσεις από ιδέες σεπρωτότυπα

ΠΟΤΕ

Μπορείτε ήδη να εγγραφείτε στο Hackathon, είτε ατομικά είτε ομαδικά:

Έναρξη εγγραφών - 5 Νοεμβρίου 2021
Λήξη εγγραφών - 1 Δεκεμβρίου 2021

Μια εβδομάδα πριν από την έναρξη του hackathon, θα έχουμε ένα pre-hackathonevent, όταν – σε 1,5 ώρα – θα σας παρουσιάσουμε το θέμα, θα σας δώσουμεπρόσβαση στα τεχνικά εργαλεία, θα διευκολύνουμε το σχηματισμό ομάδας και θακάνουμε μια συνεδρία Q&A. Αποθηκεύστε τις ημερομηνίες!

Εκδήλωση Pre-hackathon - 26 Νοεμβρίου 2021
Εκδήλωση Hackathon - 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2021

ΕΠΑΘΛΟ

Ο νικητής θα επιλεγεί την τελευταία ημέρα της εκδήλωσης από μια κριτική επιτροπήπου θα αποτελείται από ειδικούς τεχνικούς και διοικητικούς, οι οποίοι θααξιολογήσουν τις προτεινόμενες λύσεις με διαφορετικά κριτήρια:

Αντίκτυπος - Επηρεάζει η λύση τη διευκόλυνση της διαδικασίας για τουςμετανάστες;

Γενική σκοπιμότητα - Είναι η προτεινόμενη λύση εφικτή από οικονομική,τεχνική, νομική άποψη; Πληροί η προτεινόμενη λύση τους χρονικούςπεριορισμούς που διαπιστώνουν την πιθανότητα επιτυχούς ολοκλήρωσης τουέργου; Έχει η ομάδα τις δυνατότητες και την επισκόπηση να αναπτύξει τη λύσηπρος την πλήρη εφαρμογή της;

Βιωσιμότητα - Είναι η προτεινόμενη λύση βιώσιμη στο χρόνο;

Επικέντρωση στο χρήστη - Πόσο φιλική προς το χρήστη είναι η σχεδιασμένηαλληλεπίδραση τόσο για τους μετανάστες όσο και για τους παρόχους υπηρεσιών;(δηλαδή, μια λύση που δεν είναι δύσκολη στην εκμάθηση ή την κατανόησή της,απλή στη χρήση, βολική, προσιτή και απλή);

Τεχνική ενοποίηση - Σε ποιο βαθμό η πρόταση ενσωματώνει τις υπάρχουσεςλύσεις IT του easyRights;

Στη νικήτρια ομάδα θα προσφερθεί σύμβαση 5000€ για να εργαστεί για τηνπεραιτέρω ανάπτυξη και ενσωμάτωση της προτεινόμενης λύσης στην παροχήυπηρεσιών, σε συνεργασία με την τεχνική ομάδα easyRights και τον ΔήμοΛαρισαίων.

Φόρμα πληροφοριών & συναίνεσης για το Hackathon

Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε σε αυτήν την εκδήλωση. Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τις διατάξεις του νόμου υπ’ αριθμ. 4624 για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις, θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα και επώνυμο, σχέση συνεργασίας εάν υπάρχει, διεύθυνση e-mail και υπογραφή) θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες αυτής της έρευνας, αλλά δεν θα κοινοποιηθούν ποτέ σε κανέναν άλλον, για παράδειγμα για εμπορικούς ή μη ερευνητικούς σκοπούς.

Κατεβάστε Πληροφοριακή ειδοποίηση και έντυπο συναίνεσης για εκδηλώσεις hackathon (στα ελληνικά).

bottom of page